Ordinačné hodiny

 

 

Ordinačné hodiny

Poradňa

Návštevná služba

Posúdková činnosť

Pondelok

 7,30  -  12,30

13,30 - 15,00

15,00 - 16,00

12,30  -  13,30

Utorok

 7,30  -  13,00

 

13,00  - 14,30

 

Streda

 8,30  -  14,00

 

 

  7,30  -  8,30

Štvrtok

10,30  -  16,00

 

16,00  - 17,00

  9,00  -  10,30

Piatok

 7,30  -  12,30

 

 

 

 

 

Spádová oblasť: MČ Západ – Tri Hôrky, Narcisova, Idanská, Jazmínova, Bernoláková, Matuškova, Orgovánová, Muškátová, Pražská, Śafárikova tr, Humenská

Prijímame pacientov aj mimo spádovej oblasti.

Na základe metodického usmernenia hlavného hygienika prosím dodržiavať nasledovné:

V rámci manažmentu poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom sa postupuje v súlade s bariérovou protiepidemickou ochranou tak, aby do čakárne, pokiaľ je to možné, vstupovali pacienti a ich rodičia po predchádzajúcom telefonickom dohovore s ich primárnym pediatrom alebo ním poverenou osobou. Je žiaduce, aby bol minimalizovaný kontakt s osobami bez dôkladnej epidemiologickej a osobnej anamnézy, preto je vhodné, aby každý pacient (alebo jeho zákonný zástupca), ktorý potrebuje konzultáciu alebo vyšetrenie pre zdravotný problém, telefonicky alebo inou dištančnou formou kontaktoval svojho primárneho pediatra ešte pred rozhodnutím navštíviť ambulanciu s cieľom vykonania epidemiologického a klinického triedenia. Optimálnym je objednávanie pacientov na konkrétnu dobu tak, aby nedochádzalo k prítomnosti viac než 3 pacientov v čakárni súčasne (jeden pacient prichádza, jeden odchádza, jeden čaká na vyšetrenie). Pre objednávanie do ambulancií je vhodný telefonický kontakt (vrátane SMS alebo komunikácie s použitím aplikácií) alebo videokomunikácie alebo e-mailovej komunikácie, ak je k dispozícii aj online objednávkový systém. Dôležitá je pravidelná kontrola priestorov čakárne pre prípad, že by pacienti prichádzali na vyšetrenie bez predchádzajúcej telefonickej konzultácie.